Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
(ďalej len "projekt")

Klasifikácia
Tento projekt bol vypracovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „nariadenie“) a v súčasnosti už platným zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“), vyhláškou č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácií bezpečnostných opatrení v znení
vyhlášky č. 117/2014 Z. z., bezpečnostnými štandardmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Projekt je dielom v zmysle autorského zákona.

Abstrakt
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
Identifikácia / prevádzkovateľ Informačného systému IS

Názov spoločnosti:
Slavomír Melišek – MAT
Maloboštianská 861/32, 956 18 Bošany
IČO: 40 265 706
DIČ: 103 1992 346
Prevádzka: M. R. Štefánika 181, 956 18 Bošany
Štatutárny zástupca: Slavomír Melišek

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov je prevádzkovateľ Informačných systémov –
štatutárny zástupca spoločnosti (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ v rámci svojej
podnikateľskej činnosti prevádzkuje kamennú predajňu na predaj elektroinštalačného a
spojovacieho materiálu, elektronáradia, požičovňu náradia a Internetový obchod – eshop.
Posúdenie vplyvov na ochranu osobných údajov bolo vypracované na základe údajov dostupných
prevádzkovateľom.

1. Identifikácia
Identifikácia prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom informačných systémov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je subjekt,
ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v
informačných systémoch a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Ako základ a rámec pre
usmernenie prístupu k riadeniu bezpečnosti bude používať hlavne nasledujúcu normu: STN ISO/IEC
27001.

Identifikácia informačných systémov
Informačným systémom sa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a pre účely tohto projektu
rozumie akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza, obsahujúca jeden alebo viac osobných
údajov fyzických osôb, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií a spracúvané na dosiahnutie účelu
spracovania. Účel spracovania určuje prevádzkovateľ s použitím automatizovaných alebo
neautomatizovaných prostriedkov spracúvania ešte pred jeho začatím.
Informačným systémom je aj kartotéka, register, papierový zoznam, záznam alebo ľubovoľná iná
sústava obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, hodnotenia, testy, životopisy a iné,
ktoré obsahujú údaje fyzických osôb.

Povinnosti zamestnancov a vedenia
Každý v spoločnosti, kto používa informácie, bude zodpovedný za ochranu informačných aktív,
systémov a infraštruktúry. Títo ľudia sa budú vždy správať zodpovedným, profesionálnym a
bezpečným spôsobom, vedomí si tejto politiky a riadiaci sa touto politikou.
Každý bude chrániť informačné aktíva tretích strán, či už je takáto ochrana požadovaná zmluvne,
zákonne, eticky, alebo je to z dôvodu rešpektovania ostatných jednotlivcov a organizácií. Za
ochranu a bezpečnosť osobných údajov zodpovedajú:
a) všetci zamestnanci
b) tretie strany a ich zamestnanci v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na ochranu osobných údajov
prevádzkovateľa
c) štatutár spoločnosti.
Všetci zamestnanci a štatutár spoločnosti sú povinní identifikovať bezpečnostné medzery
v bezpečnostných postupoch a/alebo navrhnúť možné vylepšenia.
Prevádzkovateľ je povinný aktívne viesť a podporovať najlepšie postupy medzi svojimi
zamestnancami. Prevádzkovateľ sa bude snažiť zabezpečiť dostupnými prostriedkami všetky
bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ je zodpovedný za
vyhradenie dostatočných zdrojov tak, aby spoločnosť mohla realisticky dosiahnuť svoje
bezpečnostné ciele a sledovaný účel. Toto zahŕňa ľudí, čas, zariadenia, softvér, vzdelávanie a
prístup k externým zdrojom informácií a vedomostí.
Prevádzkovateľ je strážcom všetkých spracúvaných informácií a má konečnú zodpovednosť za
zaistenie ich adekvátnej bezpečnosti.
Základné pojmy projektu podľa zákona

• Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

• Oprávnená osoba je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v

rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného
pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v
rámci výkonu verejnej funkcie. Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom
poučenia.

• Osobnými údajmi (ďalej aj ako „OÚ“) sú údaje týkajúce sa identifikovateľnej fyzickej
osoby, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe všeobecne
použiteľného identifikátora (napr. rodné číslo), iného identifikátora, ako je napr. meno,
priezvisko alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu (napr. kombinácia údajov
meno, adresa, dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie, hmotnosť, majetkové pomery,
atď.).

• Prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

• Spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami;
niektorými operáciami s osobnými údajmi sa rozumie

1. poskytovaním osobných údajov odovzdávanie osobných údajov tretej strane,
ktorá ich ďalej spracúva,

2. sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo
umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva,

3. likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním
alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje
nedali reprodukovať,

4. zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie
osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných
prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí.

• Sprostredkovateľ je každý subjekt, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

• Zodpovednou osobou prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý plní úlohy podľa
zákona o ochrane osobných údajov.

• Kamerový systém je technické zariadenie, resp. zabezpečovací systém s kamerami.

• Monitorovaný priestor sú určené miesta, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky
snímacieho zariadenia, t.j. automaticky alebo mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú
súčasťou kamerového systému.

• Osobný údaj v prípade monitorovania priestorov prístupným verejnosti kamerovým
systémom podľa tohto projektu je pomocou kamery kamerového systému snímaný a
zároveň v digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický
videozáznam alebo audiozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného
priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj videozáznam hnuteľného
majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné
využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby.

• Priestorom prístupným verejnosti priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v
ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom
čase.

• Likvidáciou osobných údajov sa rozumie automatické odstraňovanie digitalizovaných
dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou
ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby. Likvidácia osobných údajov
získaných kamerovým systémom je zabezpečená automaticky.

• archiváciou osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou
ktorých sú osobné údaje z interného záznamového média na externé záznamové
médium. Osobné údaje získané z kamerového systému, u ktorých je dôvodný
predpoklad, že budú použité ako dôkazy v priestupkovom, správnom, prípadne v
trestnom konaní sa na základe vyžiadania štátnych orgánov v digitalizovanej podobe
archivujú na externom médiu – nosiči. Externý nosič musí byť označený príslušnou
registratúrnou, resp. spisovou značkou udalosti alebo konania, v rámci ktorého bol
dôkaz produkovaný menom, priezviskom a funkciou oprávnenej osoby, ktorá archiváciu
vykonala.

2. Opis spracovateľských operácii a ich účel
spracúvania, bezpečnostné opatrenia a riešenie rizík
Opis spracovateľských operácii vymedzuje základné bezpečnostné ciele a účel, ktorý je potrebný
dosiahnuť na ochranu informačného systému pred ohrozením jeho bezpečnosti. Obsahuje súhrn
objektov, subjektov, metód, opatrení, prostriedkov a procesov slúžiacich k minimalizácii
narušenia chránených aktivít.

Zoznam informačných systémov podľa spôsobu spracúvania
Prevádzkovateľ používa na svoju činnosť:
a) automatizovaný informačný systém (ďalej len ”AIS” ) – prostriedky výpočtovej techniky
obsahujúce údaje uložené na pamäťových nosičoch,
b) dokumentárny informačný systém (ďalej len ”DIS”) – manuálne alebo výpočtovou technikou
vytvorené písomnosti a listiny používané na spracúvanie osobných údajov.
Stupeň bezpečnosti osobných údajov podľa bezpečnostných štandardov
Informačné systémy prevádzkovateľa patria z hľadiska rozsahu, možností narušenia a počtu
osôb, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu medzi veľmi málo ohrozené. Vzhľadom na citlivé
osobné údaje ako napríklad o rodnom čísle, dokladu totožnosti, dátumu narodenia, zdravotných
údajov dotknutých osôb a ich okamžitej identifikácií a vzhľadom na povinnosti stanovené
zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením je prevádzkovateľ povinný prijať opatrenia
na ich ochranu a posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov.
Projekt bol zostavený s prihliadnutím a čiastočným akceptovaním nasledujúcich pokynov,
zákonov, noriem a vyhlášok napríklad:
– Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23579/2011-165 k výnosu
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy,
– STN ISO/IEC 27005 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie rizík informačnej
bezpečnosti,
– STN ISO/IEC 27002 Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti,
– Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
– Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– Vyhláška č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti,
– Vyhláška č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti,
– Vyhláška č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov,
– STN ISO/IEC 27000,
– Pracovná skupina WP 29 k nariadeniu EP a Rady (EÚ) 2016/679,
– STN ISO/IEC 270001,
– Vyhláška Úradu na ochranu OÚ č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných
opatrení v znení vyhlášky č. 117/2014 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných
opatrení, a
– rôzne metodické usmernenia, záväzné stanoviská a odporúčania Úradu na ochranu osobných údajov.

Základný bezpečnostný účel
Základným bezpečnostným účelom je ochrana osobných údajov všetkých dotknutých osôb –
zamestnancov prevádzkovateľa, bývalých zamestnancov a aj uchádzačov o zamestnanie, ktorí
poskytli osobné údaje pre účel vytvorenia pracovnoprávneho vzťahu. Pod túto skutočnosť spadá
ďalej ochrana osobných údajov obchodných partnerov, spolupracovníkov a dodávateľov, s
ktorými prevádzkovateľ môže dôjsť do styku v rámci jeho predmetu podnikania. Rovnako tak
budú chránené osobné údaje dotknutých osôb klientov – zákazníkov prevádzkovateľa a ich
zástupcov, odberateľov newsletter a registrovaných užívateľov na Internetovom obchode. Ďalej
môžu byť dotknutými osobami v zmysle tohto projektu aj všetky osoby, ktorým je umožnený
vstup do priestorov prevádzkovateľa.
Pod bezpečnostný účel prevádzkovateľa spadá ochrana osobných údajov dotknutých osôb
primeranými opatreniami pred zničením, poškodením, prístupom a zneužitím neoprávnenými
osobami. Pre tento účel musia byť v spoločnosti prevádzkovateľa prijaté zodpovedajúce
technické, organizačné a personálne opatrenia.
Základné bezpečnostné ciele a minimálne bezpečnostné opatrenia
Základné ciele prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov sú:
• Dôvernosť (Confidentiality) – zaistenie, že k údajom má prístup len oprávnená osoba;
ochrana pred neoprávneným prístupom, sprístupnením, poskytnutím alebo
zverejnením; zamedziť úmyselné zneužitie osobných údajov.
• Integrita (Integrity) – zaistenie, že údaje nie sú pozmenené, respektíve nie sú
pozmenené bez povšimnutia; ochrana pred poškodením a zmenou údajov a
minimalizácia rozsahu spracovávaných osobných údajov.
• Dostupnosť (Availability) – zaistenie, že údaje sú k dispozícii oprávneným osobám,
kedykoľvek to požadujú; ochrana pred zničením a stratou údajov; taktiež likvidácia
údajov po splnení účelu spracúvania.
• Auditovateľnosť (Accountability) – zaistenie, že k udalostiam v informačnom systéme
je možné jednoznačne priradiť entitu, ktorá ich vykonala.
Pri stanovení základných bezpečnostných cieľov a štandardov ochrany sme postupovali v
prvom rade s prihliadnutím na v praxi overené riešenia, štandardy pri ochrane utajovaných
skutočností a ochrane informačných systémov. Bezpečnostné ciele prevádzkovateľa sú hlavne:
a) zamedziť vstupu nepovolaných osôb do objektu prevádzkovateľa,
b) minimalizovať riziká vzniku a šírenia požiaru, alebo zničenia údajov vplyvom živelnej
pohromy,
c) ochrániť osobné údaje pred manipuláciou neoprávnenými osobami,
d) vytvoriť systém spracovania osobných údajov, ktorý zamedzí neprehľadnému a
nekontrolovanému používaniu údajov, strate, odcudzeniu alebo zničeniu počas práce v AIS,
e) zabezpečiť ochranu osobných údajov pred neoprávneným šírením alebo zneužitím na iný
účel, ako boli spracované,
f) včasné identifikovanie vzniku kritickej situácie a minimalizácie vzniknutých škôd a dopadov
na osobné údaje,
g) zabezpečiť realizáciu preventívnych opatrení.
Ciele v oblasti personálnej bezpečnosti
Projekt má u oprávnených osôb:
• eliminovať chyby vedúce k porušeniu práv dotknutých osôb, alebo poškodeniu či
znehodnoteniu údajov,
• zamedziť úmyselnému zneužitiu osobných údajov,
• viesť k cieľavedomému prístupu k ochrane údajov.
Ciele v oblasti organizačnej bezpečnosti
• stanoviť pravidlá pre spracúvanie údajov tak, aby sa eliminovali riziká ich straty,
poškodenia alebo zneužitia,
• určiť okruh oprávnených osôb pre prístup k danej skupine údajov,
• minimalizovať rozsah spracovávaných osobných údajov,
• stanoviť postup zálohovania a archivácie údajov.
Ciele v oblasti technickej bezpečnosti
• stanoviť miesta uloženia spisov a iných nosičov údajov a spôsob ich zabezpečenia pred
neoprávneným vstupom,
• stanoviť požiadavky na bezpečnosť údajov v rámci LAN a WAN siete
Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch
Prevádzkovateľ spracúva v jednotlivých informačných systémoch nasledujúce osobné údaje:
V IS Mzdy a personalistika sa spracovávajú aj osobitné kategórie osobných údajov a to hlavne
z dôvodu evidencie rodných čísel. Rozsah osobných údajov zahŕňa najmä:
– u zamestnancov (aj bývalých) sa spracovávajú údaje: meno, priezvisko a titul, štátna
príslušnosť, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, kontaktné adresy, informácie o zdravotnom
poistení a čísla bankových účtov, informácie o vykonanej práci a mzde, číslo preukazu
totožnosti, vybrané informácie o zdravotnom stave –oznámenia o lekárskych ošetreniach a o
PN, údaje o osobných prekážkach v práci a rodinný stav.
– o uchádzačoch o zamestnanie sa spracovávajú údaje: meno, priezvisko a titul, dátum a miesto
narodenia, kontakty /telefón, eMail/, životopis /CV/, kontaktné adresy a údaje o predošlých
zamestnávateľoch.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie povinností priamo
súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, hlavne pre
mzdovú, personálnu a odvodovú agendu.
V IS Správa odoslanej a prijatej pošty sa spracúvajú osobné údaje bez osobitných kategórií.
Jedná sa hlavne o evidenciu prijatej a odoslanej korešpondencie (vrátane elektronickej – e-mail):
meno, priezvisko a titul, IČO, DIČ/IČ DPH ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa alebo
právnickú osobu, sídlo a obchodné meno, kontakty – telefón a eMail a kontaktné adresy.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie predzmluvných a
následne zmluvných vzťahov a povinností a za účelom vzájomného kontaktovania.
V IS obchodných partnerov, spolupracovníkov a dodávateľov sa spracúvajú osobné údaje
bez osobitných kategórií v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontakty /telefón, eMail,/,
kontaktné adresy, obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa
alebo právnickú osobu a sídlo. Patria sem najmä doručovateľské spoločnosti, dodávateľ tovaru a
služieb, spoločnosť poskytujúca webhosting, resp. ich zástupcovia oprávnení konať v mene
spoločnosti, Google (ako spracovateľ Cookies – Google Analytics), doručovateľské spoločnosti,
banky, štátne orgány, súdy.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie predzmluvných a
následne zmluvných vzťahov a povinností.
V IS účtovníctvo a účtovné doklady sa spracovávajú aj osobitné kategórie osobných údajov a
to hlavne z dôvodu evidencie rodných čísel. Rozsah osobných údajov zahŕňa najmä: meno,
priezvisko a titul, kontaktná adresa, rodné číslo a číslo bankového účtu.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie povinností priamo
súvisiace s vedením účtovníctva.
V IS správa a evidencia požičovne náradia sa spracúvajú osobné údaje aj osobitných kategórií
v rozsahu: meno, priezvisko, kontakty /telefón, eMail/, adresa /Mesto, PSČ, štát, ulica/,
obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú
osobu a sídlo a číslo dokladu totožnosti.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie predzmluvných a
následne zmluvných vzťahov a povinností, správa a kontrola požičaných náradí.
V IS správa a evidencia zákazníkov sa spracúvajú osobné údaje bez osobitných kategórií v
rozsahu: meno, priezvisko, kontakty /telefón, eMail/, adresa /Mesto, PSČ, štát, ulica/, obchodné
meno, IČO, DIČ/IČ DPH ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu a sídlo.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie predzmluvných a
následne zmluvných vzťahov a povinností.
V IS správa Internetového obchodu – eshop sa spracúvajú osobné údaje bez osobitných
kategórií v rozsahu: meno, priezvisko, kontakty /telefón, eMail/, adresa doručenia a fakturačná
adresa/Mesto, PSČ, štát, ulica/, Cookies (Google Analytics), IP adresa, obchodné meno, IČO,
DIČ/IČ DPH ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu a sídlo.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie predzmluvných a
následne zmluvných vzťahov (vybavenie objednávok) a povinností, evidencia a registrácia
užívateľov, evidencia a vybavenie reklamácii a vráteného tovaru, zasielanie newsletter,
spracovania objednávok, evidencia odberateľov newsletter, štatistické účely, cielenie
marketingových aktivít (reklám) a vzájomného kontaktovania.
V IS evidencia a správa objednávok sa spracúvajú osobné údaje bez osobitných kategórií v
rozsahu: meno, priezvisko, kontakty /telefón, eMail/, adresa doručenia a fakturačná
adresa/Mesto, PSČ, štát, ulica/, obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH ak sa jedná o fyzickú osobu –
podnikateľa alebo právnickú osobu a sídlo.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre účely sledovania a evidencie
vybavenia elektronických objednávok.
V IS ochrana majetku prevádzkovateľa (kamerový systém) sa spracúvajú osobné údaje:
biometrické údaje snímaných osôb – vzhľad (podobizeň).
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané za účelom ochrany verejného
poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti a ochrany majetku alebo
zdravia poškodených osôb.
V IS evidencia záznamov o výcviku a vzdelávaní zamestnancov v oblasti BOZP sa
spracúvajú osobné údaje bez osobitných kategórií. Jedná sa hlavne o: meno, priezvisko a titul.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V IS evidencia dochádzky zamestnancov sa spracúvajú osobné údaje bez osobitných
kategórií. Jedná sa hlavne o: meno, priezvisko a titul.
Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie povinností
vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov.
Uvedené údaje prevádzkovateľ spracováva elektronicky a v listinnej forme za účelom:
• vedenia účtovníctva a účtovných dokladov
• vedenia a evidencie došlej a odoslanej pošty (aj elektronickej)
• evidencie klientov – zákazníkov
• evidencie dodávateľov, spolupracovníkv a obchodných partnerov
• evidencie vypožičaných náradí
• evidencie odberateľov newsletter
• evidencie objednávok a prepráv
• evidencie reklamácií a vrátenia tovaru
• správa kamerového systému
• evidencia záznamov z BOZP
• evidencie dochádzky zamestnanca
Všetky osobné údaje sú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to
nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy (alebo iného zmluvného vzťahu), na základe
oprávneného záujmu alebo pokiaľ bol vopred daný jednoznačný a dobrovoľný súhlas so
spracovaním:
a) spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
b) bankám na základe objednávky a plnenia kúpnej zmluvy
c) prepravcom s cieľom dodania objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane
odstúpenia od zmluvy
d) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát a spracovania emailov
(napr. Google Analytics, doručovateľská služba, webhosting, servisný technik IT)
e) tretím stranám, napr. súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami
f) verejným orgánom (napr. polícia)
Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, Prevádzkovateľ nenesie za tieto
spracovania zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov
príslušných spoločností a osôb.
Opis spracovateľských, technických, organizačných a personálnych opatrení na
zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačnom systéme a riešenie
bezpečnostných rizík
V súlade s vyhláškou č. 164/2013 Z. z. sú na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačnom
systéme špecifikované bezpečnostné opatrenia v nasledovných oblastiach:
a) Fyzická a objektová bezpečnosť:
– Realizovať účinnú a nákladovo primeranú kombináciu uzamykania ochrany vstupných dverí a
priestorov prevádzkovateľa.
– Vybavenie prevádzkovateľa technickými zariadeniami na úschovu pamäťových nosičov a
vybavenie zariadením na ich likvidáciu.
– Zabezpečiť pravidelnú technickú kontrolu a elektrickú revíziu.
b) Bezpečnosť automatizovaného informačného systému (AIS), technických
prostriedkov:
– Používanie identifikátorov (hesiel) používateľa na prístup oprávnených osôb do AIS –
dostatočná šifrácia. Každé prihlásenie oprávnenej osoby do informačného systému má byť
zaznamenávané.
– Označovanie počítačových výstupov a nosičov osobných údajov.
– Použitie nepretržitých zdrojov napájania počítačov na zvýšenie stability systémov, ako aj na
zníženie rizika poškodenia programov a počítačov pri kolísaní a výpadku elektrickej siete.
– Použitie antivírových programov a „Firewall“ na elimináciu poškodenia vplyvom počítačových
vírusov. Zabezpečiť na pracovných staniciach detekciu prítomnosti škodlivého kódu v
prichádzajúcej elektronickej pošte a v súboroch.
– Použitie ochranných programov alebo zariadení, ktoré definujú prístupové práva k
jednotlivým zdrojom počítačového systému, na zabránenie úniku a narušenia informácií z
počítača.
– Zabezpečiť používanie iba legálneho a schváleného softvéru.
– Zabezpečiť, aby aj pri krátkodobom opustení pracoviska bol AIS riadne ukončený a aby pre
ďalšie pokračovanie práce bolo potrebné zadať prístupové heslo.
– Zabezpečiť, aby nepovolané osoby nemohli nazerať na osobné údaje zobrazované na
obrazovke počítača.
– Použitie ochranných programov alebo zariadení proti prieniku nepovolaných osôb z iných
sietí tzv. FireWall, ktorý napr. ochraňuje počítačový systém počas pripojenia do internetu proti
cieleným a náhodným prístupom z prostredia internetu.
– Uzamknutie databázového servera v samostatnej miestnosti zvýši bezpečnosť informačného
systému proti odcudzeniu.
– Definovať v rámci informačného systému pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej
počítačovej siete.
– Komisionálna likvidácia nosičov osobných údajov bezpečným zmazaním pamäťových nosičov.
– Zabezpečiť ukladanie záloh bezpečným spôsobom na inom oddelenom mieste alebo nosiči.
c) Personálna bezpečnosť
– Stanoviť zodpovednosť, povinnosti a práva prevádzkovateľa a zamestnancov vo vzťahu k AIS a
práci s osobnými údajmi.
– Zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti o spracovávaných osobných údajoch a skutočnostiach.
– Zabezpečiť poučenie zamestnancov o vybraných skutočnostiach vyplývajúcich z projektu.
– Eliminovať chyby vedúce k porušeniu práv dotknutých osôb, alebo poškodeniu či
znehodnoteniu údajov.
– dodržiavať pridelený kľúčový režim.
– Zabezpečiť postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby
(napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch
porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti).
– Zamedziť zber nadbytočných osobných údajov v zmysle zásady minimalizácie.
– Dôsledne preveriť spoľahlivosť a dôveryhodnosť zamestnancov a upozorniť ich na možné
disciplinárne a trestnoprávne postihy.
d) Administratívna bezpečnosť
– Stanoviť a uviesť do praxe pravidlá obehu dokladov obsahujúcich osobné údaje tak, aby sa
minimalizovali možnosti straty, odcudzenia a šírenia informácií.
– Vybaviť prevádzkovateľa kancelárskymi pomôckami, používanie ktorých zvýši bezpečnosť
manipulácie s písomnosťami.
– Definovať a používať evidencie (registre) písomností s osobnými údajmi.
– Stanoviť pravidlá rozmnožovania písomností obsahujúcich osobné údaje.
– Stanoviť pravidlá vypožičiavania, prenášania a prepravy písomností obsahujúcich osobné
údaje.
– Organizačne zabezpečiť spracovanie dokumentov tak, aby za bežných okolností bol
znemožnený
prístup cudzích osôb k dokumentácii.
– Vytvoriť podmienky na skartovanie nepotrebných dokumentov s osobnými údajmi.
– Vytvoriť systém kontrolných postupov a mechanizmov, ktoré budú signalizovať narušenie
ochrany písomností obsahujúcich osobné údaje.
e) Likvidácia osobných údajov
– Určiť postupy likvidácie osobných údajov a zabezpečiť ich aplikáciu v prípade zlyhania
automatického vymazania.
– Určiť postupy pre bezpečnú likvidáciu dátových nosičov po skončení ich používania (bezpečné
vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov
osobných údajov).
Posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb a jeho vzťah k možnému
narušeniu bezpečnosti:
a) v prvom rade zamestnanci spoločnosti, ktorí môžu narušiť bezpečnosť informačného
systému či už z nedbanlivosti, alebo cielene. Tieto osoby musia byť poučené a vedomé
disciplinárneho a právneho postihu v prípade porušovania právnych a interných predpisov.
b) servisní pracovníci zabezpečujúci údržbu a opravu techniky AIS a zariadení na úschovu
dokumentov.
c) osoby, ktoré zabezpečujú servis iných zariadení alebo poskytujúci iné služby (zástupcovia,
obslužný personál,….). Tieto osoby sa nesmú zdržiavať v blízkosti informačných systémov v
neprítomnosti oprávnenej osoby.
d) nepovolané osoby, ktoré môžu preniknúť k informačným systémom prostredníctvom
vlámania sa do priestorov prevádzkovateľa.
e) v prípade prenosu údajov do domáceho počítača tvorí okolie informačného systému aj rodina
zamestnanca a prevádzkovateľa, ktorý si údaje prenáša.
f) sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa spracúva niektoré agendy (napr. spracovanie
personálnej, účtovnej a mzdovej agendy, webhosting, doručovateľské služby…).
g) nepovolané osoby, ktoré sa môžu nedbalosťou obslužného personálu dostať do blízkosti
informačného systému.
Vymedzenie hraníc určujúcich množinu zvyškových rizík
Po uplatnení zásad a opatrení zostanú nekryté nasledovné riziká:
a) odcudzenie alebo zničenie osobných údajov pri násilnom preniknutí cudzích osôb do
priestorov
prevádzkovateľa,
b) strata, poškodenie alebo odcudzenie údajov pri prenose alebo preprave,
c) zničenie, alebo poškodenie písomností a počítačov vplyvom poruchy sieťových rozvodov,
d) zničenie objektu prevádzkovateľa a v ňom uložených AIS a DIS požiarom, záplavou alebo inou
živelnou pohromou.
e) úmyselné šírenie (rozmnožovanie, požičiavanie) osobných údajov oprávnenými osobami.
3. Analýza bezpečnosti informačného systému
Hodnotenie stavu bezpečnosti priestorov prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v kompletne prerobenom rodinnom
dome v obývanej časti s kamennou prevádzkou a skladom. Všetky osobné údaje sú vedené v AIS
a v DIS vo vymedzených priestoroch v rámci budovy, ktorá je oddelená od ostatných zariadení.
Okná a dvere sú opatrené bezpečnostnými mrežami. Areál a budova je riadne oplotená a v noci
alebo v čase neprítomnosti uzamknutá bránou. Prevádzkovateľ má zabezpečené vlastné
priestory bezpečnostnými dverami, ktoré sú v noci uzamykané. Areál a budova je riadne
osvetlená a oplotená. Vstup do budovy pre nepovolané osoby je zabezpečený cez hlavné
vchodové dvere. Prevádzkovateľ je vybavený vlastným kamerovým systémom. Počítače s
informačným systémom sú umiestnené v samostatných uzamknutých miestnostiach
Prevádzkovateľa. Prístup k databáze ku kamerovému systému má Prevádzkovateľ a prípadne
servisný technik vykonávajúci údržbu, opravu a iné operácie. Prevádzkovateľ vykonáva
pravidelné zálohovanie AIS a DIS. Hasiace prístroje sú rozmiestnené na to určených miestach.
Z pohľadu fyzickej odolnosti priestorov a ochrany osobných údajov sa jedná o veľmi
nadštandardne a dostatočne zabezpečený priestor; najväčšou výhodou predmetnej
nehnuteľnosti je jej dispozícia a účel – rodinný dom.
Automatizovaný informačný systém
Zákazníci, dodávatelia, obchodní partneri, sprostredkovateľské spoločnosti, spolupracovníci a
iné nepovolané osoby nemajú počas návštevy prevádzkovateľa priamy vizuálny kontakt s
obrazovkou počítača, v ktorom sú vedené osobné údaje.
Vstup do operačného systému je chránený heslom, ktoré obsahuje minimálne 6 znakov vrátane
písmen a číslic. Rozlišujú sa veľké a malé písmená.
V priestoroch prevádzkovateľa je používaná vlastná WiFi sieť. Servery, switch a routery
vybavené nepretržitým zdrojom napájania UPS (Uninterruptible Power Supply). Na počítačoch
prevádzkovateľ má nainštalovaný OS WINDOWS a permanentne aktívny a licencovaný
antivírusový program. Uprednostňuje sa inštalácia a aktualizácie aktívnej brány FIREWALL.
Prevádzkovateľ a poskytovateľ webhostingu pre Internetový obchod – eshop pravidelne, na
dennej báze zálohuje osobné údaje z AIS a DIS počítača. Vyšší štandard bezpečnosti informácií
na pevných diskoch PC zabezpečujú OS na báze technológie Linux prípadne Mac OS, ktoré
zabezpečia pri zadaní hesla ochranu proti neoprávnenému vstupu do PC. Žiaľ ani tento spôsob
nie je bezpečný proti premontovaniu pevného disku do iného PC. Z týchto skutočností vyplýva,
že najvyšší stupeň bezpečnosti informačného systému možno zabezpečiť, len ak sa k
informačnému systému a jeho komponentom nedostanú nepovolané osoby. Z tohto pohľadu sa
javí fyzická, objektová a personálna bezpečnosť informačného systému ako prioritná.
Pri poruche počítačov sa uprednostňuje, ak príde technik do priestorov prevádzkovateľa. V
prípade potreby likvidácie údajov napríklad starých počítačov, alebo nepoužívaných médií
používa prevádzkovateľ nasledujúce metódy: vymazanie z média bežným spôsobom –
formátovanie.
Dokumentárne spracovaný informačný systém
Neoprávnené osoby nemajú počas návštevy spoločnosti priamy vizuálny kontakt s osobnými
údajmi. Všetky dokumentárne informačné systémy sú uschovávané v uzamknutých, na to
určených miestnostiach so vstupom len pre oprávnené osoby. Jednotlivé dokumenty sa
uzamykajú v skriniach.
Na likvidáciu záznamov by mal používať prevádzkovateľ skartovací stroj, čo je nadštandardná a
bezpečná metóda likvidácie dokumentov. Na úschovu dokumentov je prevádzkovateľ vybavený
uzamykateľnými policami a skriňou, ktoré sú uzamknuté v na to určenej miestnosti. Likvidáciu
vykonáva oprávnená osoba, osobné údaje sa prekrývajú.
Opatrenia a zásady spoločnosti
Celkový počet osôb oprávnených na prístup k osobným údajom: 4 osoby vrátane
prevádzkovateľa.
Zodpovednou osobou je štatutár zariadenia, prípadne môže byť aj prevádzkovateľom poverená
a vyškolená osoba (v prípade neprítomnosti prevádzkovateľa).
Spoločnosť spracúva osobné údaje aj podľa osobitných zákonov a nariadenia. Z toho vyplýva, že
nemá povinnosť oznámiť svoje informačné systémy (účtovníctvo, personalistika a mzdy, eshop).
Spoločnosť má povinnosť spracovať Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
Opatrenie: zabezpečiť nastavenie prístupových hesiel tak, aby obsahovali minimálne 8 znakov,
a aby obsahovali čísla, špeciálne znaky, veľké aj malé písmená.
Zle konfigurované a používané sieťové pripojenie do Internetu je veľmi často extrémne
zraniteľným miestom. Najčastejšie chyby: Slabo zabezpečená sieť Wi-Fi. Prístupové práva na
zdieľané priečinky v sieti sú definované ako prístupné pre všetkých pripojených používateľov.
Opatrenie: Zlepšiť heslo, tak aby obsahovalo viac ako 8 znakov, malé a veľké písmena, čísla a
špeciálne znaky. Prístupnosť priečinkov zdieľaných cez sieť len pre presne definovaných
používateľov. Prístup do siete cez WiFi s použitím protokolu WPA2 alebo novším.
V súvislosti s diaľkovou správou počítača hrozí riziko priameho prístupu do počítača od
potencionálneho narušiteľa. V tejto súvislosti je dĺžka a štruktúra hesla prioritná. Pri pripájaní
cez Remote Desktop Prevádzkovateľ by mal používať VPN – virtuálnu privátnu sieť so
šifrovaním a pripájanie cez presne určený port routera. Pri použití riešenia tretích strán
/napríklad TeamViewer/ treba mať zadefinované zložité heslo a počítač nechávať v odhlásenom
stave. To znamená, že vstup do počítača je najskôr cez heslo programu na vytvorenie
konektivity a následne meno a heslo do operačného systému.
Inštalácia licencovaného antivírusového programu a pravidelné udržiavanie jeho aktualizácie
pomáha chrániť počítač pred vírusmi. Antivírusové programy vyhľadávajú škodlivé kódy, ktoré
sa snažia napadnúť operačný systém alebo nainštalované programy. V kombinácii so zapnutou a
dobre nastavenou bránou FireWall systému Windows/Mac OS poskytuje štandardnú ochranu
menej exponovaných systémov. Pri dodržiavaní týchto zásad je počítač primerane chránený.
Opatrenie: zabezpečiť písomné poučenie technika alebo preberajúcej osoby o existencii
osobných údajov.
Kvalitatívna analýza bezpečnostných rizík
Zoznam rizík v objektovej bezpečnosti
a) Strata alebo odcudzenie kľúčov od objektov prevádzkovateľa
rozsah rizika: významné
Alternatívne opatrenia:
• uzamykanie vstupných dverí dvoma kľúčmi, s ktorými disponujú dve rôzne osoby
b) Neuzamknutie vstupných dverí do priestorov s informačným systémom
rozsah rizika: významné
alternatívne opatrenia:
• otváranie dverí kľučkou iba z vnútornej strany miestnosti
c) Prekonanie mechanických zábranných prostriedkov
rozsah rizika: ojedinelé
alternatívne opatrenia:
• zálohovanie údajov AIS
Zoznam rizík v dokumentárnom informačnom systéme
a) Šírenie informácií personálom prevádzkovateľa
rozsah rizika: významné
alternatívne opatrenia:
• záväzok mlčanlivosti a poučenie oprávnených osôb
• komisionálna práca s údajmi (prítomnosť najmenej 2 osôb)
b) Šírenie informácií nezlikvidovanými nepotrebnými písomnosťami
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• vyhradenie priestorov na zber nepotrebných písomností, zničenie alebo znehodnotenie
dokumentov (spálenie, rozomletie, skartácia) pod dohľadom inej osoby
• vybavenie prevádzkovateľa skartovacím zariadením
c) Odcudzenie dokumentov pomocným personálom
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• uzamykanie písomností v úschovných zariadeniach
• upratovanie pod dohľadom osoby oprávnenej na prácu s osobnými údajmi
Automatizovaný informačný systém
Riziká prieniku osobných údajov k nepovolaným osobám
a) Prienik nepovolaných osôb k počítačovému systému, a to aj v prípade, že nepovolaná osoba
má krátkodobý zrakový kontakt s obrazovkou počítača
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• zamedzenie prístupu nepovolaným osobám
• umiestnenie obrazovky mimo zorného poľa
b) Odcudzenie počítačového systému
rozsah rizika: významné
alternatívne opatrenia:
• zabezpečenie objektovej bezpečnosti
• uzamknutie databázového serveru v osobitnej skrini, alebo na to určenej miestnosti
c) Strata, alebo odcudzenie dátových nosičov pri prenose domov alebo na iné pracovisko. Treba
vziať na vedomie, že tieto nosiče sú nechráneným zdrojom osobných údajov.
rozsah rizika: významné
alternatívne opatrenia:
• bezpečné uloženie pamäťových nosičov
• používanie doporučených zásielok
d) Sprístupnenie pevného disku alebo údajov neoprávnenými osobami z lokálnej počítačovej
siete
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• definovanie prístupových práv a hesiel do aplikácií
• definovanie prístupových práv a hesiel do sieťových adresárov
e) Sprístupnenie pevného disku alebo údajových štruktúr z vonkajšieho prostredia osobami,
ktoré sú
pripojené na internet
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• konfigurácia prehliadača na vyšší bezpečnostný stupeň
• použitie licencovaných antivírových programov
• použitie licencovaných ochranných programov, softwarov alebo zariadení (FireWall)
Riziká straty osobných údajov a narušenia integrity
a) Narušenie objektovej bezpečnosti prienikom nepovolaných osôb do priestorov s
informačným systémom
rozsah rizika: významné
alternatívne opatrenia:
• zvýšenie objektovej bezpečnosti
• záloha na prenosnom médiu uložená mimo priestoru s informačným systémom
b) Zničenie počítača alebo jeho kľúčových komponentov vplyvom živelnej katastrofy, požiaru
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• záloha na prenosnom médiu uložená mimo priestoru s informačným systémom
c) Odcudzenie počítačového systému
rozsah rizika: významné
alternatívne opatrenia:
• zvýšenie objektovej bezpečnosti
• záloha na prenosnom médiu uložená mimo priestoru s informačným systémom
d) Poškodenie pevného disku počítača mechanickou závadou
rozsah rizika: ojedinelé
alternatívne opatrenia:
• pravidelná kontrola disku scanovaním
• záloha na prenosnom médiu uložená mimo priestoru s informačným systémom
e) Poškodenie pevného disku alebo údajových štruktúr vplyvom výpadku elektrického
napájania
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• používať nepretržité zdroje napájania (UPS), alebo stabilizátory napájania
f) Poškodenie pevného disku alebo údajových štruktúr vplyvom počítačových vírusov
rozsah rizika: významné
alternatívne opatrenia:
• použitie a neustála aktualizácia antivírových programov
• opatrná manipulácia s podozrivými médiami
g) Poškodenie pevného disku alebo údajových štruktúr z vonkajšieho prostredia neoprávneným
prístupom iných používateľov lokálnej počítačovej siete
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• definovanie prístupových práv a hesiel do aplikácií
• definovanie prístupových práv a hesiel do sieťových adresárov
h) Poškodenie pevného disku alebo údajových štruktúr z vonkajšieho prostredia neoprávneným
prístupom iných používateľov internetu
rozsah rizika: malé
alternatívne opatrenia:
• konfigurácia prehliadača na vyšší bezpečnostný stupeň
• použitie ochranných antivírusových programov a firewallu
4. Použitie bezpečnostných štandardov
Štandardné požiadavky na objektovú bezpečnosť
Východiskom pre stanovenie štandardov je vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a v kapitole 2. uvedené zákony, vyhlášky a medzinárodné
normy. Objekt je zabezpečený kombináciou opatrení fyzickej a objektovej bezpečnosti.
Bezpečnostné štandardy pre prevádzkovateľa sú čiastočne odvodené od štandardov určených
vyhláškou pre objekt kategórie „Vyhradené“ a od zásad, ktoré používajú poisťovne a verejná
správa pri posudzovaní priestorov:
a) Vstup do objektu a pohyb osôb v objekte v pracovnom a mimopracovnom čase určuje
prevádzkovateľ.
b) Určenie spôsobu a formy výkonu fyzickej ochrany objektu je v právomoci prevádzkovateľa.
c) Okná zabezpečené mrežou alebo bezpečnostnou fóliou, ak sú voľne prístupné z okolitého
terénu, alebo ak sú ľahko prístupné z iných stavebných prvkov (strecha, bleskozvod). Montáž
mreže, alebo fólie je na zvážení prevádzkovateľa, aby posúdil nebezpečenstvo preniknutia do
objektu vzhľadom na okolie a faktory, ktoré môžu znížiť riziko:
• budova je 24 hodín strážená
• sídlo prevádzkovateľa sa nachádza v polyfunkčnom, rodinnom alebo v administratívnej budove
• okná sú orientované na obývanú štvrť
d) Dvere drevené, drevotrieskové alebo z podobných materiálov, jeden dózický zámok.
e) Dodržanie zásady, že pri snahe o násilné vniknutie do priestorov s informačným systémom by
mal potenciálny narušiteľ prekonať najmenej dve prekážky. Napríklad:
• prekonať uzamknuté dvere budovy a následne dvere do priestorov s informačným systémom.
• prekonať dva zámky na dverách
f) Uzamykateľné, nerozoberateľné skrine na úschovu písomností a pamäťových nosičov
obsahujúcich osobné údaje. Úschovné objekty nemusia byť uzamykateľné v prípade stálej
fyzickej ochrany priestorov strážnou službou, alebo ak vstupné dvere do miestnosti sú
uzamykané bezpečnostným zámkom s bezpečnostným kovaním.
h) Prideľovanie, používanie, úschovu a evidenciu kľúčov do zámkov a uzamykateľných
zariadení stanovuje prevádzkovateľ.
Nadštandardná objektová a fyzická bezpečnosť
a) Použitie bezpečnostného kovania a bezpečnostnej vložky.
b) Použitie bezpečnostných dverí s viacbodovým uzamykaním so zárubňou zaliatou betónovou
zmesou.
c) Použitie uzamykateľnej mreže na dverách.
d) EPS (elektrické požiarne hlásiče)
e) Monitorovací systém (priemyselná TV, video, infrasnímače)
f) Poplašné zariadenie s pohybovými senzormi a sirénou umiestnenou vo vonkajšom priestore.
g) EZS (Elektrické zabezpečovacie zariadenie), centrálne prepojenie prípadne prepojenie na
políciu.
Štandardné požiadavky na administratívnu bezpečnosť
a) Záznamy a zmeny v písomnostiach s osobnými údajmi má právo vykonávať iba oprávnená
osoba.
b) Jednotlivé písomnosti v zázname sú upevnené k obalu tak, aby sa zabránilo ich vypadávaniu
pri bežnej práci so záznamom.
c) Pre personál sú vypracované písomné poverenia na prácu s osobnými údajmi a zmluvne
dohodnuté záväzky na zabezpečenie ochrany osobných údajov.
d) Všetci zamestnanci majú uloženú informačnú povinnosť a dodržiavanie stanoveného postupu
pri zistení neoprávnenej manipulácie alebo nájdení písomnosti s osobnými údajmi, s ktorou nie
sú oprávnení pracovať.
Úschova písomností
Písomnosti obsahujúce osobné údaje sa ukladajú do uzamykateľných skríň (kartoték),
kontajnerov, zásuviek kancelárskeho stola alebo do iných uzamykateľných zariadení.
Požiadavka na uzamykateľnosť zariadení na úschovu písomností nie je záväzná v prípade
uzamknutím vstupných dverí bezpečnostným zámkom.
Prenášanie písomností obsahujúcich osobné údaje
a) Písomnosti je možné prenášať výhradne v zalepenej obálke alebo uzavretom obale, s otvorom
prelepeným lepiacou páskou.
b) Písomnosti prenášajú dotknuté osoby alebo na to určená oprávnená osoba.
c) V prípade, že prevádzkovateľ dostane zásielku v poškodenom obale, preverí dôvod
poškodenia u doručujúcej osoby a odsúhlasí obsah zásielky s odosielateľom.
d) Odovzdanie písomnosti na prenos musí byť zaznamenané v príslušnej evidencii.
Preprava písomností
a) Písomnosti obsahujúce osobné údaje sa prepravujú doporučenou poštovou zásielkou, alebo
kuriérom.
b) O písomnostiach odovzdaných na prepravu sa vedie evidencia.
Rozmnožovanie písomností
Rozmnožovaním sa rozumie opakovaná tlač dokumentov z automatizovaného systému,
vyhotovovanie fotokópií, odpisov a výpisov písomností. Rozmnožovať písomnosti môže len
oprávnená osoba.
Vypožičiavanie písomností
a) Písomnosti s osobnými údajmi je možné zapožičať iba so súhlasom oprávnenej osoby.
b) Záznamy a originály písomností obsahujúcich osobné údaje je možné zapožičať alebo
sprístupniť len osobám a inštitúciám presne špecifikovaným.
c) Vypožičanie písomností obsahujúcich osobné údaje odovzdávajúca oprávnená osoba zapíše
do evidencie vypožičiavania a poskytnutia výpisu dokumentov.
Evidencie písomností
Prevádzkovateľ eviduje písomnosti obsahujúce osobné údaje v príslušnej evidencii, ktoré môžu
byť v listinnej alebo počítačovej forme:
• evidencia vypožičiavania a poskytnutia výpisu dokumentov
• evidencia písomností zaslaných poštou
• evidencia zákazníkov a klientov
• evidencia užívateľov a klientov eshopu
• evidencia obchodných partnerov, sprostredkovateľov a dodávateľov
• evidencia objednávok
• evidencia zamestnancov na vedenie mzdovej a personálnej agendy
• evidencia účtovných dokladov
• evidencia reklamácií a vrátenia tovaru
• evidencia vypožičaných náradí
• evidencia záznamov z BOZP
• správa kamerového systému
Likvidácia písomností
Písomnosti sa likvidujú skartovacím zariadením, alebo spálením.
Zistenie neoprávnenej manipulácie s písomnosťou
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov vykonáva najmenej jedenkrát za rok kontrolu
stavu písomností.
Nadštandardná administratívna bezpečnosť
a) Na prácu s písomnosťami sú vyhradené miesta, mimo dosahu nepovolaných osôb.
b) Písomnosti sú uschovávané v samostatnej miestnosti určenej výhradne na tento účel.
Štandardné požiadavky na bezpečnosť AIS
Východiskom pre stanovenie štandardov hardvérovej (HW) a softvérovej (SW) bezpečnosti
informačných systémov sú overené praktické postupy s prihliadnutím na vyhlášku NBÚ č.
339/2004 Z .z. a v kapitole 3. -„Stupeň bezpečnosti osobných údajov podľa bezpečnostných
štandardov“ uvedené vyhlášky a medzinárodné normy:
a) Použitie operačných systémov na báze WINDOWS 8 a novšie, LINUX a MAC OS.
b) Použitie najaktuálnejšieho licencovaného antivírového, antispywareového, antispamového
programu a aktivácia a správne nastavenie brány FireWall.
c) Použitie bežných databázových systémov (napr. DBASE, CLIPPER, FOX, PARADOX, ACCES),
pričom za systémy s vyšším stupňom bezpečnosti možno považovať relačné databázy
renomovaných firiem ORACLE, MICROSOFT, INFORMIX, SYBASE, PROGRESS a pod.
d) Štandardnou ochranou počítačového systému zadaním prístupového hesla. Heslo by malo
obsahovať minimálne osem znakov a malo by obsahovať čísla aj písmená (malé aj veľké) alebo
iné znaky (*,_,& a pod.). Pre nebezpečenstvo prezradenia hesla, by sa malo toto v pravidelných
intervaloch meniť.
e) V prípade počítačovej siete treba pomocou používateľských mien, hesiel a prístupových práv
konfigurovať systém tak, aby prístup k osobným údajom mali iba oprávnené osoby.
f) Na zamedzenie straty, alebo integrity databázových údajov v počítačových systémoch je
nevyhnutné každodenné zálohovanie údajov na prenosné médiá. Tieto médiá nie je dovolené v
žiadnom prípade neuzamknuté nechávať v priestoroch s informačným systémom. V prípade
použitia externých pamäťových nosičov je vhodné používať minimálne dve nezávislé súbory
médií. Tieto je treba v intervale 1 mesiaca formátovať a kontrolovať (tzv. zálohovanie s
cirkuláciou média). Treba dodržiavať zásadu, že na danom nosiči je permanentne udržiavaných
niekoľko kompletných záloh. Musí platiť zásada, že v prípade zničenia, alebo neopraviteľnej
poruchy pevného disku sú tieto databázy plne obnoviteľné.
g) V súvislosti s dlhodobým skladovaním databázových údajov je potrebné minimálne 1x za rok
zálohovať všetky databázy počítačového informačného systému a zálohy uložiť na
zapisovateľný veľkokapacitný nosič (napr. DVD R, DVD RW, externý HDD, cloud úložisko a pod.).
h) Zakazuje sa otvárať nevyžiadanú či neidentifikovateľnú poštu. Používateľom sa zakazuje
obťažovať ostatných používateľov zasielaním nevyžiadaných správ a príloh (spam). Je zakázané
posielanie a otváranie príloh elektronickej pošty, ktoré môžu nejakým spôsobom ohroziť alebo
poškodiť prevádzku informačného systému, trvale alebo dočasne znížiť jeho výkonnosť alebo
ohroziť jeho bezpečnosť, (napr. prílohy s koncovkami com, exe, pif, bat, cmd, doc, xls, pps, ppt).
Nadštandardná HW a SW bezpečnosť
a) Vyšším štandardom ochrany je zadefinovanie hesla do počítača cez systém BIOS.
b) Automatické zálohovanie na inú lokalitu /cloudové úložisko, iný PC v rámci siete, alebo inej
siete/
c) Veľmi účinnou ochranou počítačového systému je umiestnenie databázového servera v
uzamykateľnej skrini, alebo samostatnej na to určenej miestnosti.
5. Zohľadnenie práv a oprávnených záujmov a
povinností dotknutých osôb
Záväzok Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že pri narábaní s osobnými údajmi bude vždy dodržiavať všetky
všeobecne záväzné právne predpisy, hlavne tento projekt, nariadenie a zákon o ochrane
osobných údajov a ešte viac. Osobné údaje spracováva len na sledovaný účel. Všetky osobné
údaje uchováva bezpečne, aby žiaden z údajov neunikol.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými a účinnými právnymi predpismi SR. že bude spracúvať osobné údaje v súlade s
dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov,
ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude nijako obchádzať.
Prevádzkovateľ sa ďalej zaväzuje že súhlas na spracovanie osobných údajov si nebude
vynucovať. Súhlas dotknutej osoby sa zakladá výlučne na dobrovoľnosti.
Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným
subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná. Sú to najmä banky,
štátne orgány a súdy, dodávatelia, obchodní partneri, sprostredkovateľské spoločnosti a
doručovateľské služby.
Osobné údaje Prevádzkovateľ môže kedykoľvek upraviť, zmeniť, opraviť alebo obmedziť
spracúvanie, ak je tomu daný zákonný dôvod alebo na základe oprávnenej žiadosti dotknutej
osoby. V takomto prípade je Prevádzkovateľ však oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných
informácií potrebných na potvrdenie žiadosti. Oznámenia o prijatých opatreniach je
Prevádzkovateľ povinný vybaviť bez zbytočného odkladu, nie neskôr ako do jedného mesiaca
od doručenia žiadosti.
Vymedzenie rozsahu spracúvaných osobných údajov
Spoločnosť je oprávnená vyžadovať od dotknutých osôb len také osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Zároveň môže spracúvať aj také osobné údaje,
ktoré na dosiahnutie ustanoveného účelu nie sú nevyhnutné, ale s účelom bezprostredne
súvisia, avšak v tom prípade musí spoločnosť na to dotknutú osobu upozorniť a požiadať ju o
písomný súhlas.
V podmienkach spoločnosti sa zakazuje:
– spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory,
náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach,
členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života,
– spracúvať osobné údaje o porušení ustanovení predpisov trestného práva, priestupkového
práva alebo občianskeho práva, ako aj o výkone právoplatných rozsudkov alebo rozhodnutí
(okrem výpisu z registra trestov zodpovednej osoby, ak je to potrebné k výkonu práce, resp.
danej pracovnej pozícií)
– spracúvať osobné údaje o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej
spôsobilosti, vzhľadom k tomu že túto činnosť môže vykonávať len psychológ.
Získavanie osobných údajov v podmienkach spoločnosti:
V spoločnosti je oprávnený získavať osobné údaje do IS len oprávnená osoba, ktorá sa bez
vyzvania pred získavaním osobných údajov od dotknutej osoby preukáže písomným
oprávnením na túto činnosť. Na požiadanie dotknutej osoby je povinná preukázať svoju
totožnosť a bez vyzvania jej vopred oznámiť:
– názov a sídlo spoločnosti;
– názov a sídlo sprostredkovateľa, ak v mene spoločnosti alebo zástupcu spoločnosti získava
osobné údaje sprostredkovateľ,
– účel spracúvania osobných údajov,
– ďalšie doplňujúce informácie v takom rozsahu, v akom sú s ohľadom na všetky okolnosti
spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom
chránených záujmov, najmä právo byť informovaná o podmienkach spracúvania svojich
osobných údajov:
o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje alebo preukázanie
príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná,
o poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak sa dotknutá
osoba sama rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov, prevádzkovateľ oznámi dotknutej
osobe, na základe akého právneho podkladu mieni spracúvať jej osobné údaje; ak dotknutej osobe
povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z osobitného zákona, spoločnosť oznámi dotknutej
osobe zákon, ktorý jej túto povinnosť ukladá a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť
osobné údaje,
o tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
o okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
o formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
o poučenie o existencii práv dotknutej osoby.
Za účelom preukázania pravdivosti poskytnutých osobných údajov môže oprávnená osoba
požadovať predloženie občianskeho preukazu, prípadne iného dokladu, z ktorého sú údaje
poskytované, avšak len k nahliadnutiu. Zakazuje sa akékoľvek kopírovanie, skenovanie alebo iné
zaznamenávanie predloženého úradného dokladu na nosič informácií.
Správnosť a aktuálnosť osobných údajov
Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje oprávnená osoba. Za správny sa považuje
taký osobný údaj, ktorý bol poskytnutý v súlade s pravdivosťou osobných údajov do IS. Osobný
údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.
Na účel správnosti a aktuálnosti osobných údajov je potrebné zabezpečiť opravu alebo
doplnenie tých osobných údajov, ktoré sa v priebehu spracúvania stanú neaktuálnymi, alebo sa
preukáže, že sú nesprávne.
Zálohovanie osobných údajov
Zálohovanie osobných údajov spracúvaných na listinných nosičoch vykonávať vždy po zmene
(oprava, doplnenie, vymazanie osobných údajov) a ukladať na vopred určenom úschovnom
mieste. Zálohy sa vykonávajú rovnako na listinnom nosiči. Zálohy musia byť uložené tak, aby
nemohlo dôjsť k oboznamovaniu sa neoprávnenými osobami, zabezpečiť ich proti prípadnej
možnosti ďalšieho kopírovania, skenovania, prípadne akejkoľvek inej operácie neoprávnenou
osobou. Zálohovanie osobných údajov spracúvaných elektronicky sa vykonáva pravidelne v
týždenných cykloch.
Povinnosť mlčanlivosti
Spoločnosť a zamestnanci sú v IS povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti
nemajú, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v
trestnom konaní; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.
Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do
styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu spoločnosti ich nesmie zverejniť a
nikomu poskytnúť ani sprístupniť. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v
rámci svojej činnosti (napr. údržba a servis technických prostriedkov) prídu do styku s
osobnými údajmi v spoločnosti IS. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej
osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
Zohľadnenie práv dotknutej osoby
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia sú presne vymedzené všetky práva
dotknutých osôb. Dotknutá osoba má právo byť oboznámená pri získavaní jej osobných údajov
do IS. Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti od spoločnosti IS vyžadovať:
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v
informačnom systéme;
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• obmedziť spracúvanie osobných údajov, informáciu o dobe uchovávania osobných údajov.
Zásady spracúvania osobných údajov
1) Zásada zákonnosti
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu
základných práv dotknutej osoby.
2) Zásada obmedzenia účelu
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú
sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
2) Zásada minimalizácie osobných údajov
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný
účelom, na ktorý sa spracúvajú.
3) Zásada správnosti
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané
a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov,
na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
4) Zásada minimalizácie uchovávania
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby
najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa
môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel
historického výskumu alebo na štatistický účel.
5) Zásada integrity a dôvernosti
Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a
organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred
neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou
stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
6) Zásada zodpovednosti
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za
súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.
Osobne údaje z kamerového záznamu
Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti je špecificky adresované v nariadení, v zákone o
ochrane osobných údajov a v Metodickom usmernení Úradu na ochranu osobných údajov SR č.
1/2014 (ďalej len „Usmernenie“). Osobné údaje snímané kamerovým systémom sú podľa
Usmernenia považované za osobitnú kategóriu osobných údajov.
Priestory podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v zmysle zásad uplatnených v
nariadení sa monitorujú pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu na účely ochrany
verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti štátu,
ochrany majetku alebo zdravia, na účely ochrany práv a právom chránených záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku,
finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a zabezpečenie bezpečnosti prevádzky.
Osobné údaje získané z kamerových záznamov sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa na
ne ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Osobné údaje získané kamerovým systémom slúžia na prevenciu a predchádzanie kriminality a
ochranu zdravia a majetku v objekte prevádzkovateľa. Vďaka kamerovému systému je možné
omnoho efektívnejšie odstraňovať, riešiť a znižovať kriminalitu, pričom v prípade vzniku
trestného činu je možné okamžite reagovať a vyriešiť narušenie poriadku a majetku. Kamery sú
umiestnené na potrebných miestach v objekte prevádzkovateľa tak, aby bola zabezpečená
ochrana zdravia, majetku a predchádzalo sa kriminalite.
Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú
príslušníkom Policajného zboru v čase výkonu služby vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie,
preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný
údaj týka.
Popis bezpečnostných opatrení
Technické opatrenia
• Prevádzkovateľ zabezpečuje vhodné mechanické zábranné prostriedky a technické
zabezpečovacie prostriedky pre miestnosť, v ktorej je umiestnené úložisko kamerových
systémov a archivácia kamerových záznamov.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje, že kamery sú umiestnené v dostatočnej výške tak, aby
neboli bežne dosiahnuteľné.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje, že kamery sú v prevedení Vandal Resistant (odolné voči
vandalizmu).
• Prevádzkovateľ ďalej zabezpečuje, že každá kamera je primerane vybavená priestoru v
ktorom sa nachádza – externé kamery majú ochranu proti nepriaznivým
poveternostným podmienkam a pod.
• Prevádzkovateľ prípadne servisný technik vykonáva test funkcionality dátového nosiča
zálohy.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje vytváranie záloh kamerových záznamov s vopred
zvolenou periodicitou.
• Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať test obnovy údajov zo zálohy.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje automatické vymazanie kamerových záznamov po
uplynutí stanovenej lehoty. V prípade použitia kamerového záznamu v rámci trestného
alebo priestupkového konania zabezpečuje Prevádzkovateľ vymazanie príslušného
záznamu až po splnení účelu.
Organizačné opatrenia
• Prevádzkovateľ zabezpečuje poučenie oprávnených osôb pred uskutočnením prvej
spracovateľskej operácie s osobnými údajmi.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje vzdelávanie oprávnených osôb.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje vedenie a aktualizáciu zoznamu kamier
• Prevádzkovateľ zabezpečuje kontrola vstupu do objektu a do „serverovne“, v ktorej sa
nachádza centrálne úložisko kamerových systémov a archivácia kamerových záznamov.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje správu kľúčov (individuálne prideľovanie kľúčov,
bezpečné uloženie rezervných kľúčov) v rámci objektu, v ktorom sa nachádza centrálne
úložisko kamerových systémov a archivácia kamerových záznamov.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje prideľovanie prístupových práv a úrovní prístupu (rolí)
oprávnených osôb do centrálneho úložiska kamerových systémov a archivácia
kamerových záznamov.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje vzájomné zastupovanie oprávnených osôb (napr. v
prípade nehody, dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončenia pracovného alebo
obdobného pomeru).
• Prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú prítomnosť oprávnenej osoby v serverovni, ak
sa v nej nachádzajú aj iné ako oprávnené osoby.
• Prevádzkovateľ zabezpečuje režim údržby a upratovania v serverovni.
• Prevádzkovateľ určuje postupy likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej
zodpovednosti jednotlivých oprávnených osôb a zabezpečuje ich aplikáciu v prípade
zlyhania automatického vymazania kamerových záznamov .
• Prevádzkovateľ nahlasuje bezpečnostné incidenty a zistené zraniteľné miesta
informačného systému
• Prevádzkovateľ zabezpečuje evidenciu bezpečnostných incidentov a použitých riešení
• Subdodávateľ – servisný technik zabezpečuje kontrolnú činnosť zameranú na
dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity
jej realizácie (napr. pravidelné kontroly a revíziu funkcionality).
Likvidácia osobných údajov z kamerového systému
Osobné údaje sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných kamerovým
systémom na internom záznamovom médiu. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného
konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou
systému do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Povinnosť mlčanlivosti

Prevádzkovateľ a iné oprávnené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
získali pomocou kamerového systému. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na plnenie
úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach. V
takomto prípade povinnosť mlčanlivosti zaniká len vo vzťahu k uvedeným orgánom.
Oprávnená osoba získané osobné údaje nesmie využiť na iný účel ako je stanovený v tomto projekte,
nesmie ich poskytnúť, zverejniť a ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné
osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržby, opravy a servisu) prichádzajú do styku s osobnými
údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie
oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru.
Vyhlásenie prevádzkovateľa
Dolupodpísaný prevádzkovateľ zabezpečí, aby osobné a iné citlivé údaje obsiahnuté v informačných systémoch
boli v maximálnej možnej miere chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, odcudzeniu,
neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj proti akémukoľvek inému
neprípustnému spôsobu spracúvania. Na dosiahnutie tohto účelu prevádzkovateľ využije všetky dostupné
organizačné a informačné možnosti v súlade s dobrými mravmi a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a medzinárodnými normami.
Všetky požiadavky na vytvorenie, údržbu a stále zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti bude
prevádzkovateľ v budúcnosti vykonávať v súlade s medzinárodnými normami STN ISO/IEC 27005 a STN
ISO/IEC 27000.
Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a poučený personál prevádzkovateľa.
Dňa: 24.5.2018 Podpis prevádzkovateľa

Sme progresívna pražiareň kávy a podnikaniu v oblasti kávy sa venuje už druhá generácia našej rodiny. Vyzdvihnutie obyčajného pitia tohto lahodného moku na gurmánsky zážitok je naša práca a zároveň vášeň, preto sa jej venujeme naplno. Ochutnajte preto s nami špičkovú chuť našich káv.

Nákupný košík

0
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.