Obchodné podmienky

Obchodne podmienky :

1. Všeobecné ustanovenia
Predávajúci:

BE READY s.r.o.
M.R.Štefánika 181
IČO: 54 144 990
IČ DPH: 212 160 9490
Kontakt:
kava@readyafter.sk
0911 258 115 / 0903 258 670

Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou webu www.www.readyafter.sk.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 ; Trenčín 2) Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice.

2.Objednávka a uzavretie zmluvy
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3. Storno objednávky
Objednávku možno stornovať e-mailom na adrese kava@readyafter.sk alebo telefonicky na číslach 0911 258 115 / 0903 258 670 do 12 hodín od objednania bez udania dôvodu.

4. Ceny tovaru
Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

5. Veľkoobchod
Veľkoobchodné podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie na kava@readyafter.sk alebo na telefónnych číslach 0911 258 115 / 0903 258 670.

6. Platba
Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujucimi spôsobmi :

 1. platba dobierkou – cena za dobierku (1,2 €)
 2. platba v hotovosti
 3. platba na fakúru
 4. platba cez platobnú bránu

Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

7. Dodanie tovaru

  1. Vami objednaný tovar bude expedovaný vždy v čo najkratšom možnom čase. Znamená to, že tovar, ktorý máme na sklade, bude expedovaný na druhý deň od objednania a v závislosti od vzdialenosti tovar Vám bude doručený v deň expedície, alebo nasledujúci deň, teda na tretí deň po objednaní. Tovar, ktorý skladom nie je, bude expedovaný okamžite po dodaní na sklad. Jedným dňom sa rozumie pracovný deň.
  2. V prípade kávy, ak momentálne nemáme napražené Vami objednané množstvo kávy, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať a káva bude dodaná ihneď ako sa upraží a nechá odstáť, to znamená asi na piaty deň.
  3. Tovar bude expedovaný obchodným balíkom prostredníctvom vami zvolenej formy dopravy.
  4. V prípade nevyzdvihnutia tovaru objednávateľom, je objednávateľ povinný uhradiť odosielateľovi čiastku za poštovné.
  5. Objednávateľ si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov dodania:
 • 123Kuriér – 4 €
 • Packeta – 3.5 €
 • Osobný odber – zadarmo (adresa: 29. augusta 1503/1A, 958 01 Partizánske)

8. Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 2. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k ;nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v ;deň nasledujúci po kúpe.
 3. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
 4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 5. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
 6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla (BE READY s.r.o., M.R.Štefánika 181, 956 18 Bošany). Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.
 8. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 10. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 12. Ak bude reklamácia uznaná a servisné stredisko rozhodne o vrátení peňazí, bude možné vrátiť finančné prostriedky presne tak, ako pri nákupe.

9. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
Kupujúci ma právo podľa novely občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok užívania alebo opotrebovania v pôvodnom obale poslať späť v uvedenom termíne. Po prevzatí vráteného tovaru predávajúci vráti zákazníkovi peňažnú čiastku zľavou v hodnote nákupu na eshope www.www.readyafter.sk, poštovou poukážkou alebo na účet v banke v priebehu 14 dní. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,’
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad balenie kávy, ktoré kupujúci narušil alebo otvoril)

10. Zasielanie newsletteru – Pri registrácii alebo vytvorení objednávky súhlasíte s odosielaním informácií o novinkách, teda zasielaním newsletteru. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu a využívaním používateľského konta. Najviac odosielame informácie o zľavách alebo akciách. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na kava@readyafter.sk alebo na konci každého newsletteru sa dá odhlásiť z oberu noviniek.

11. Záver
Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.
Obchodné podmienky sú platné od 1.3.2019. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vašu objednávku.

Nákupný košík

0
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.